Hur vi gör

Så ser vi till att implementationen av ert affärssystem blir både effektiv och trygg

Implementering av affärssystem – så går det till!

SAP Business One är en kraftfull och prisvärd verksamhetslösning som är särskilt anpassad för små och medelstora företag. Den integrerar alla centrala delar av verksamheten såsom ekonomi, inköp, tillverkning och försäljning, men är flexibel nog att möta anpassade krav med diverse migrerings- och konfigurationsverktyg, tillägg och programutvecklingssatsen, Software Development Kit (SDK).

Installationen och implementeringen av SAP Business One kan snabbt och enkelt slutföras om en omfattande implementeringsmetodik och de rätta verktygen används. Vi använder oss av en projekt- och implementationsmetodik framtagen av SAP, One: “SAP Business One Accelerated Implementation Program”. Med hjälp av stegen i denna metodik kan vi säkerställa att projektet blir både tryggt och effektivt. Även om varje projekt är unikt i sin karaktär så fungerar alltid stegen som en grundsten.

Nedan beskriver vi hur en implementering av ett affärssystem ser ut. Tillsammans benar vi ut vad varje fas fokuserar på för att vi tillsammans ska kunna genomföra en snabb och effektiv implementering av SAP Business One. Vi rekommenderar att addoner och ytterligare utveckling inte implementeras i projektets initialfas utan senare under en eventuell andra implementeringsfas.

Fas 1: Projektförberedelser

Under denna fas förbereder och håller teamet ett kickoffmöte för projektet och går igenom initial planering och förberedelse för implementeringen av SAP Business One. Även om varje SAP Business One-projekt har sina egna specifika mål, omfattning och prioriteringar, så hjälper stegen i förberedelsefasen till att identifiera och planera de primära områden som måste beaktas. Detta inkluderar tekniska aspekter såväl som projektledningsfrågor. Dessutom levereras SAP Business One-programvaran under denna fas, och en preliminär installation av ett testsystem slutförs. Systemets nyckelanvändare påbörjar under denna fas sin e-learning.

Projektgruppen kommer att bestå av Projektledare och ansvarig konsult/konsulter från SEIDOR Nordics, samt Projektledare och funktionsansvariga från Kunden. En tät dialog mellan projektledarna kommer att ske genom hela projektet, för att säkerställa att utfallet blir som tänkt.

Säljmöte
Idéer

Fas 2: Processoptimering & färdigställande av integrationer/addons

Dessa två processer sker parallellt. Workshops genomförs med fokus på fininställningar, datamigreringsmallar, samt planering och genomförande av datainläsning. När dessa är genomförda, tillsammans med att kundanpassade lösningar installeras och sätts upp genomförs en så kallad ”walk-through”-övning i systemet. Den innebär att varje nyckelanvändare visar projektgruppen hur deras processer utförs i systemet. De har slutfört sin utbildning, samt varit med och satt upp och godkänt processerna inför att övningen genomförs.

Fas 3: Testning

Här genomförs workshop där testplan och testscenarios fastställs. Alla affärsprocesser skall testas. Fasen är klar då alla processer är godkända och all data är på plats. I denna fas utbildas alla användare i den godkända och färdiga lösningen.

Bygga affärssystem
Business Intelligence

Fas 4: Go-Live & efterföljande support

I den här fasen fokuserar vi på att all data som skall flyttas över i övergången läses in och är på plats. Kontroller sker så att data, användare och system är klara inför den första skarpa transaktionen. Detta genomförs via ett antal checklistor.

Därefter börjar fasen för ”kontinuerlig optimering” under vilken produktionssupportteamet övervakar systemet och löser problem som uppstår vid den dagliga användningen av systemet. Specifika rutiner för ändringshantering upprättas och fortlöpande utbildning av slutanvändarna genomförs. Vi erbjuder ett antal olika timbanker, där du får tillgång till konsult- och/eller utvecklarhjälp för att fortsätt utveckla ert system. Dessutom erbjuder vi ett supportpaket, där du för en fast månadskostnad fritt kan nyttja supporttjänsten.

Vill du ha mer information? Eller kanske boka in ett möte? Fyll i formuläret så återkommer vi!