Förankra införandet av affärssystem

Vid införandet av nya system och arbetssätt, och där också affärssystem, så är det inte helt ovanligt att fokus läggs på att stilla oro och att förklara varför de nya arbetssätten kommer hjälpa organisationen. Även om tanken är god så är risken att det hela blir ett övertalningsprojekt. Istället är det viktigt att från början, redan innan projektet drar igång, ha en tydlig vision. Dessutom behöver alla från början få veta och förstå varför förändringen är viktig, samt förstå sin egen roll i det nya arbetssättet. 

Några punkter som kan vara bra att lyfta i ett sådant skede: 

  • Därför är vi i behov av ett nytt affärssystem
  • Vad kommer rent konkret bli bättre
  • Så kommer våra nya arbetssätt se ut

Hur kan man förankra på bästa sätt?

Det är viktigt att förstå och att ha respekt för att ett byte av affärssystem kan väcka både oro och missnöje; inte minst då införandet kommer innebära stora förändringar i gamla, invanda arbetssätt. Genom att redan från början ha en tydlig vision så blir det enklare att involvera och engagera medarbetarna. Att ha en tydlig vision gör det också enklare att behålla enkelheten i projektet; alltså grundstenarna till varför projektet behöver genomföras. Genom att hålla det enkelt så avdramatiseras också implementationen, och det blir enklare för alla att förstå och ta till sig innebörden av det nya systemet. 

Engagera tidigt – och rätt

Precis som vid andra typer av förändringar så behöver ni tidigt få mer er folk på tåget. Att engagera för många kan skapa oreda, men att involvera rätt personer med olika kompetenser gör att flera medarbetares röster får höras genom projektet, vilket ökar sannolikheten för att resultatet kommer spegla verkligheten. Genom att engagera medarbetarna tidigt, och kanske genom att låta medarbetare som du vet brukar vara öppna för förändring börja testa systemet, så blir förändringen en del av organisationen. De kan sedan hjälpa till att sprida sina erfarenheter av de nya arbetssätten till övriga medarbetare. Ju fler som är positiva, desto större är även chansen att flera hänger på.