Varför uppstår konflikter på arbetsplatsen?

Konflikter på arbetsplatsen är en naturlig del av en organisations utveckling; de är ett resultat av medarbetare som brinner för sin sak och som är engagerade i sitt arbete. Men, om de inte hanteras rätt så kan konflikterna leda till en ohälsosam arbetssituation som hämmar både samarbetet och det dagliga arbetet. 

Ordet konflikt är något som vi ofta kopplar till något negativt och obehagligt. Men det är när olika åsikter möts som en verksamhet drivs framåt. Som chef är det viktigt att våga hantera konflikter och se till att de fungerar som ett medel för att fatta så bra beslut som möjligt, och att de inte blir en källa till missförstånd eller irritation. Det är viktigt att se konflikter på arbetsplatsen som något bra, så länge de inte leder till att de inblandade mår dåligt eller inte kan utföra sitt jobb. Här kan det vara bra att förstå vilken typ av konflikt det rör sig om, för att kunna avgöra när och hur du behöver hantera situationen. Här listar vi 6 olika typer av konflikter. 

Olika typer av konflikter

Sakkonflikt

En konflikt som uppstår när det finns olika uppfattningar om vad som är rätt eller fel i en specifik situation, där de inblandade har svårt att släppa sin syn på vad som hänt eller vad som behöver göras. Här kan du fokusera på målet och signalera att det finns flera korrekta vägar att nå dit. Om det inte löser konflikten så kan du hänvisa till policys eller andra regleringar som kan vägleda vilken metod som kommer funka bäst. 

Rollkonflikt

Denna konflikt uppstår när det inte är tydligt vem som ska göra vad, exempelvis när olika arbetsroller är otydligt definierade och när det inte är helt uttalat vilken roll som ska ha ansvar för vad. Här kan arbetsuppgifter antingen falla mellan stolarna, eller utföras två gånger. Som chef bör du här tydligt definiera vem som har ansvar för vad, för att undvika förvirring och irritation. 

Intressekonflikt

Uppstår när medarbetarnas mål och intressen inte går ihop. Det kan uppstå vid befordringar eller när avdelningar slås ihop, och någon plötsligt blir högre i rang än den andra. Här kan du som chef vara tydligt med varför ett visst beslut har fattats; beslutet kan vara enklare att acceptera om det presenteras ihop med fakta. 

Värderingskonflikt

Det här är en konflikt som uppstår då medarbetarna har olika syn på exempelvis moral, ideologi och människosyn. Denna konflikt är därmed en av de svårare att hantera, eftersom den grundar sig i djupare värderingar. Som chef måste du inse att du inte kan ändra på vad dina medarbetare har för värderingar, så bli inte besviken om du inte lyckas lösa konflikten. Vad du kan göra är att få de inblandade att se varandras olikheter och acceptera dessa. 

Beteendekonflikt

En konflikt som uppstår när en medarbetare stör sig på något en annan medarbetare gör. Det behöver inte vara knutet till en specifik situation och kan vara något som sker även utanför arbetsplatsen. Som chef kan du här prata med de inblandade och se vad som orsakar beteendet hos medarbetaren, samt varför den andra medarbetaren uppfattar beteendet som irriterande eller stötande. Kanske bör du även ta en diskussion med gruppen för att prata om vilka beteenden som är lämpliga på arbetsplatsen.

Skenkonflikt

Kan uppstå i situationer där gruppen behöver få ut sina känslor och lätta på trycket. Ofta behöver du som chef inte lägga dig i utan låta gruppen reda ut saken själva. Risken här är att detaljer förstoras upp och mynnar ut i hetsiga diskussioner, trots att de inblandade egentligen är överens i sakfrågan. Men, om du misstänker att det ligger något djupare bakom diskussionen, så behöver du ta reda på orsaken och reda ut den med de inblandade.

Läs mer om hur motivation skapas på en arbetsplats.

Att förstå konflikten

För att förstå hur en konflikt är uppbyggd kan du använda dig av den beprövade ABC-modellen. De tre hörnen i triangeln representerar tre komponenter som alltid visar sig i konflikter. Ju längre tid som går, desto mer skjuts triangelns mittpunkt uppåt.

Sakfrågan (Conflict)

Detta hörn fokuserar på själva sakfrågan som har orsakat konflikten. Ofta handlar det om motstridiga åsikter gällande vad, vem och hur. 

Beteende (Behaviors)

Här ligger fokus på hur parterna hanterar konflikten. Det innefattar hur parterna kommunicerar med varandra, och vilka metoder de tar till för att försöka få sin vilja igenom.

Attityd (Attitude)

Den här delen representerar de inblandade parternas subjektiva upplevelser av situationen, men också av de andra personerna som är involverade. Det handlar om de inblandades känslor, tankar och idéer. När en konflikt fortskrider utan att lösas så tenderar denna del av triangeln att ta över och dominera över de övriga. Konflikten blir då mer problematisk att lösa, då den grundar sig i saker som parterna inte alltid vill uttrycka och som är svårare att definiera. 

Ett affärssystem kanske inte kan hjälpa er lösa era konflikter, men det kan bidra med struktur, kontroll och möjligheten att fatta välgrundade beslut.

Vill du ha mer information? Eller boka ett möte? Fyll i formuläret så återkommer vi!