Att skapa motivation på arbetsplatsen

Motiverade och välmående medarbetare är en avgörande faktor för att även verksamheten ska må bra och kunna växa. För att det ska bli verklighet så krävs det att chefer skapar förutsättningarna för motivation på arbetsplatsen genom att lära sig och förstår vad motivation är och hur det uppstår.  Så vad är motivation för något?

Det har länge forskats inom just motivation och vilka drivkrafter som vägleder oss. Teorierna är många och inte helt sällan säger de emot varandra. Men det blir tydligare och tydligare vilka grundbultar som kan vara bra att fokusera på, och vi presenterar några av dessa här. 

Olika forskningsstudier har kommit fram till två olika motivationsteorier: Self Determination Theory samt Total Motivation. 

Self Determination Theory – inre och yttre motivation

Yttre motivation kommer från extern påverkan, exempelvis en löneökning, befordran eller beröm. Inre motivation kommer istället när vi känner att de uppgifter vi utför betyder något för oss; det är alltså vår inre drivkraft. Vi behöver känna att det vi gör har ett värde och att vi har möjlighet att påverka vårt arbete.

Total Motivation – motiv och motivation

Forskningen talar om att motivation kommer från tre ställen:

  • Arbetet i sig själv
  • Din identitet, värderingar och övertygelser
  • Externa krafter

Här beskrivs också sex olika motiv som påverkar motivationen:

Direkta motiv 

  • Play – när du utför en aktivitet för att du tycker om att göra det
  • Purpose – när du utför en aktivitet för att du värdesätter resultatet av vad den kommer att ge
  • Potential – när du utför ett jobb som du tror kommer leda till något värdefullt i framtiden

Indirekta motiv 

  • Emotional pressure – när du utför en aktivitet på grund av skuld, skam eller besvikelse
  • Economic pressure – när du utför ett jobb enbart för att få en belöning eller för att undvika ett straff
  • Inertia – när ditt motiv är så långt borta från själva arbetet att du inte längre vet hur de är sammankopplade; du utför jobbet bara av ren rutin. 

Så hur kan man som chef öka motivationen på arbetsplatsen?

Med denna kunskap på plats så kan vi slå fast att den mest kraftfulla motivationen behöver komma inifrån. Ett sätt att främja den inre motivationen är att ge medarbetarna möjligheten att utvecklas i sin roll och som människa. Det kan också vara att skapa en plats för lärande inom organisationen, samt att involvera medarbetarna när det sker förändringar på arbetsplatsen, så att de känner att deras åsikter är värdefulla. En yttre motivationsfaktor som påverkar det inre positivt är beröm. Genom att berömma och uppmärksamma så stärks den inre motivationen och de direkta motiven. Våga dock att gå ifrån mätningar och KPI:er när det handlar om att utvärdera enskilda medarbetare prestationer. Ju mer yttre motivation som läggs på, desto mer sjunker den inre motivationen.

Vad kan hjärnan lära oss om motivation?

Västsvenska Handelskammaren presenterar motivationsmodellen SCARF, som beskriver hur hjärnans behov påverkar våra prestationer. Modellen säger också att trygghet är en förutsättning för att vi ska kunna nå vår fulla potential. Det kan därför innebära att osäkerheter kring sin anställning, arbetsuppgifter eller förväntningar påverkar hjärnan negativt vilket därmed kommer leda till sämre prestationer. 

En av hjärnans grundbultar är att belöning är något positivt, medan negativa känslor gör att vi hamnar i ett försvarsläge som istället fungerar som ett hinder för kreativitet och prestation. Genom att förstå hur hjärnan fungerar och ge förutsättningar för att tillgodose hjärnans sociala behov så kan produktivitet och kreativitet säkerställas. 

SCARF lyfter fram fem sociala förutsättningar som behöver finnas för att arbetsplatsen ska bli en produktiv och trivsam plats. 

Status. Känslan av att ha en viktig roll och att bli uppskattad leder till motivation. 

Förutsägbarhet. Hjärnan letar ständigt efter igenkännbara mönster för att kunna förutse framtiden. Exempelvis förändringar i verksamheten skapar därmed osäkerhet, och gör att fokus flyttas från jobbet till att istället hantera och analysera förändringen. Läs mer om hur du kan avgöra om verksamheten är redo för förändring.

Autonomi. Det finns ett behov av att kunna påverka de situationer vi är i, och hjärnan belönar oss när detta sker. Att ha kontroll gör att vi känner oss trygga. 

Samhörighet. Vi är sociala varelser och trivs i grupper där vi känner samhörighet. Att känna sig utanför upplevs av hjärnan som ett starkt hot och kan orsaka att vi mår väldigt dåligt. 

Rättvisa. Orättvisa försätter hjärnan i ett hotläge, vilket hindrar förmågan att prestera. 

Ett effektivt ledarskap bör därför innebära att skapa förutsättningar för att hjärnans behov av en social tillvaro tillgodoses; det ökar inte bara prestationsförmågan, utan sänker stressnivåerna. Dessutom visar studier att fysisk träning och meditation leder till bättre minne och minskad ångest.