Är organisationen redo för förändring?

Att coronapandemin har påverkat såväl individ som samhälle och organisationer behöver inte längre någon vidare förklaring. Vad vi kan fastställa är att vi kommer behöva hantera och leva med konsekvenserna under många år framöver. Med det följer en väg fram till det nya ”normala”, och vad det kommer innebära för samhället och alla dess funktioner. Pandemin har nämligen inte bara belastat befolkningens hälsa på värsta tänkbara sätt; den har också slagit ner på de verksamheter som redan hade sprickor i sina affärsmodeller och som kanske inte var helt förberedda för oförutsägbara händelser. För att ta sig in i det nya normala på ett hälsosamt och lönsamt sätt kommer många organisationer behöva förändra sig. Även om förändring kan kännas stort och främmande så finns det stora vinster att hämta, om förändringen sker på rätt sätt. Så hur förbereder man sin organisation för förändring? 

Organisationer som lyckas med förändring är de som har det inbäddat i kulturen, och som ser förändring som en naturlig och viktig del av verksamheten. För att det ska vara möjligt så behöver alla inom organisationen tro på filosofin om förändring; det räcker inte med att bara cheferna eller några få entusiastiska medarbetare driver arbetet framåt. Forbes listar 5 steg som är bra att tänka på vid genomförandet av förändring.

1 Skapa en vision för förändring

När det uppstår situationer där inställningen är att det krävs snabb förändring så uppstår lätt problemet att man väljer att testa sig fram. Men syftet med att ha en vision innebär inte att besluta vad som ska göras på vägen, utan vad målet med förändringsprojektet ska vara. Utan en vision så blir det svårt att veta vad det är man vill uppnå med förändringen och konsekvensen blir då att resultatet blir svårt att mäta, samt att det blir problematiskt att motivera för personalen varför förändring är nödvändigt. 

2 Skapa en förändringsstrategi

Strategin är planen på hur målet ska uppnås. En riktigt bra strategi kan få plats på en sida: den ska vara enkel, men inte enkelspårig. En bra strategi definieras också av en röd tråd, där aktiviteterna och avdelningarna som är en del av strategin hänger samman och stöttar varandra.

3 Går projektet att genomföra?

Innan man ger sin in i ett förändringsprojekt så är det viktigt att utvärdera om organisationen är redo för förändring. Ett vanligt fel som sker är att ledare kör på, i hopp om att entusiasmen och förståelse ska väckas under projektets gång.

Det finns två olika steg som ledare behöver beakta när det blir dags att utvärdera om organisationen är redo. Det första är de tekniska aspekterna; har vi resurserna att genomföra det vi vill genomföra? Ett vanligt misstag är att fokusera på att organisationen ska förändras, när det i själva verket är människorna som måste se och förstå syftet med förändringen. Det andra rör organisationskulturen; kommer vår inställning och vårt sätt att arbeta hjälpa eller stjälpa förändringsarbetet?

4 Hantera konflikter

Konflikter kommer uppstå under förändringsprojektet. Men konflikter i bra; de är ett sätt för projektet att röra sig vidare och att bli bättre och bättre under tidens gång. Ledare måste därför välkomna konflikter, men också ha en plan för hur de ska hanteras. Konflikterna kan ju leda till sprickor mellan medarbetarna, vilket innebär att det krävs en struktur i hur konflikter ska hanteras.

5 Kommunikation

Förändring kräver tydliga ramverk. Ett sätt är att ofta påminna medarbetarna om visionen; målet med projektet är inte bara något som ska visas upp under uppstartsmötet. Risken är stor att det glöms bort under tiden. Genom att kontinuerligt prata om visionen kommer ni dessutom snabbt upptäcka om projektet börjar ledas in på en bana bort från visionen, och ni kan då snabbare agera och hamna på rätt spår igen.

Genom att definiera dessa steg kan förändring låta enkelt. Men det är det inte. Forskning visar att majoriteten av de förändringsarbeten som genomförs misslyckas. Men att inte våga genomföra förändring kommer inte leda någonstans; så våga förändra, men tänk igenom processen noga innan. 

Källa: www.forbes.com